ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ BOROVNICE

 

Školní řád

 

Mateřská škola Borovnice

 

 

 

Školní rok : 2018/2019

 

OBSAH:

 

 

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

  1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

  2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole

  3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

  4. Povinnosti zákonných zástupců

 

 

 1. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí v mateřské škole a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

5. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předání po ukončení vzdělávání

7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích.

8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

9. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu.

10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci.

 

I.Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte.

14. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

15. Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazené úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

 

II.Provoz a vnitřní režim mateřské školy

16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

III.Organizace školního stravování

18. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování.

19. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

20. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

21. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

22. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi

23. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

IV.Zacházení s majetkem mateřské školy

24. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

25. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

V.Závěrečná ustanovení

26. Účinnost a platnost školního řádu

27. Změny a dodatky školního řádu

28. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

Ředitelka Mateřské školy Borovnice v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Borovnice.

 

Č. I.

 

Práva a povinnosti účastníku předškolní výchovy a vzdělávání

 

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

  1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem

 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání

 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

  1. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na jednotlivých mateřských školách.

  2. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákon a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“).

 

 1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

  1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má práva

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

  1. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte

  2. Další práva dětí při vzdělávaní vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu

 1. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

  1. Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,

 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,

 3. na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

  1. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 1. Povinnosti zákonných zástupců

  1. Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

 1. zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení,

 2. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 3. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

 4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte,

 5. oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky.

  1. Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

  2. Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v čl. II. „Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

Čl. II.

 

Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

  1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

  2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou školy.

 1. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání.

  1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy, a to až do třídy. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

  2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

  3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho přádávání po ukončení vzdělávání

  4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

 

 1. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledků

 

  1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v mateřské škole.

  2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

  3. Ředitelka mateřské školy jednou za pololetí školního roku svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informování o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

  4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

  5. Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích.

  1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky apod. informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách.

  2. V případě, že součástí akcí uvedených v  bodě 8.1 bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola písemný souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti pedagogickými pracovníky.

 2. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

  1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu mateřské škole a to buď oznámením pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě nebo známením ředitelce mateřské školy.

  2. Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy. K projednání přinese zákonný zástupce písemné oznámení s uvedením důvodu a předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. (období prázdninového provozu)

  3. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy. o ukončení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrdí dobu nepřítomnosti zákonný zástupce při opětovném nástupu dítěte do mateřské školy předáním písemného potvrzení přebírajícímu pedagogickému pracovníkovi mateřské školy. V oprávněných případech může mateřská škola vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od ošetřujícího lékaře.

  4. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omzení jeho činnosti při vzdělávání.

  5. Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

  6.  

 3. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 

  1. Úhrada úplaty za vzdělávání

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při

úhradě úplaty následující podmínky:

 

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne kalendářního měsíce,

 2. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodou jiný termín úplaty

 3. zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu v hotovosti v pokladně mateřské školy

  1. Úhrada úplaty za školní stravování

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí

následujícími podmínkami:

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne kalendářního měsíce

 2. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úplaty

 3. zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu v hotovosti v pokladně mateřské školy

 

 1. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,

 2. řídí se školním řádem mateřské školy,

 3. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

 

Č.II.

 

Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených bodech 9.1 až 9,3, tohoto školního řádu.

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

V případě že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují

pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodou o ukončení

vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební dobu doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodou o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

 

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování.

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 a 10.2. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodou o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

Čl. IV.

 

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

16.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou

pobytu pro děti od 7.00 do 15.00 hodin.

 

 

16.2. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se

zřizovatelem stanovený provoz v bodě 16.1 tohoto školního řádu omezit nebo

přerušit a to zejména z důvodu staveních úprav, předkládaného nízkého počtu

dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení

nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí

nejméně 2 měsíce předem

 

  1. Vzdělávání v mateřské škole probíhá v jedné třídě, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků

  2. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

 1. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

17.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

 

7.00 – 8.00 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí

pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti

již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové

aktivity

 

8.00 – 9.45 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky řízené

činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich

citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového

programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd

9.45-10.00 osobní hygiena, příprava dětí na pobyt venku

10.00-11.30 pobyt dětí venku při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené

na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj,

prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením

jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování

s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem.

( v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11.45-12.15 oběd a osobní hygiena dětí

12.15-14.00 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální

práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00-15.00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené

především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě

pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

 

 

 

  1. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze

školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a

filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 

 

 

Čl. IV

 

Organizace školního stravování

 

 1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

18.1. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna. Při přípravě jídel

postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním

stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými

výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

  1. Školní jídelna připravuje jídla, které jsou vydávána do třídy a jídelny mateřské

školy, kdy probíhá vlastní stravování dětí.

 

  1. Školní jídelna připravuje a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“

  2. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 5.1) než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

 

 1. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 

  1. V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího

základního stravovacího režimu:

 

8:00 – 9:00 podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu

(děti si berou přesnídávku individuálně z tácu)

11:45-12:15 oběd

14:00-14:15 podávání odpolední svačiny

 

  1. V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské

Škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

 1. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

 

  1. Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu

Dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1. a 9.2. tohoto školního řádu zajistí mateřská škola automaticky odhlášení stravy.

  1. V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se účastnit vzdělávání oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce

  2. Pokud je dítě nepřítomno do 8.00 hod. a zákonní zástupci nedomluví pozdější příchod dítěte do mateřské školy nemůže se zúčastnit stravování (tudíž i výuky).

  1. Pokud nebude dítě řádně omluveno den předem do 15hod. a strava nebude

odnesena v den jeho nepřítomnosti v době od 10.30 – 11.30 hod, tak

propadne bez nároku na vrácení pěněz.

 

 

Čl. V

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

  1. dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.

  2. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí. Ve vyjmečných případech, může ředitelka navýšit počet, avšak nejvýše o 8 dětí.

 

  1. Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole

 

  1. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

  1. Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

 1. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

 

  1. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

  2. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí , dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady::

 1. přesuny dětí při obytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině a to nejvýše v dvojstupech

 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci

 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčeno bezpečnosti přechodu skupiny

 • při přecházení vozovky používá pedagogický doprovod zastavovací terč

 

 1. pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa

 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)

 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezená prostranství

 1. rozdělávání ohně

 • pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, sportovního odpoledne apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí

 • jen na místech určených pro rozdělávání ohně

 • za přítomnosti člena hasičského sboru neb pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni

 • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasící přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně

 • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovali v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál

 • po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

 1. sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve

třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy

mateřské školy neb probíhají na venkovních prostorách mateřské školy,

kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám

dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke

zranění dětí a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost

a bezpečnost.

- pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly

přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto

aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 

 1. pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je

nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože ,

kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí

pracovníci školy.

 

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

  1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně

Vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlena pozitiva zdravého životního stylu.

 

  1. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

  2. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí..

 

 

Čl. VII.

 

Zacházení s majetkem mateřské školy

 

 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

  1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole po dobu převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a po převzetí dítěte a převlečení do šatů, ve kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravování dítěte, též kteroukoliv jinou dobu pokud se domluví s pedagogickou pracovnicí školy.

 

  1. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinní se chovat tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi

 

 

Čl. VII

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Účinnost a platnost školního řádu

 

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2014.

 

 1. Změny a dodatky školního řádu.

 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

 

 1. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem.

 

  1. Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

  2. O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou předání jednoho výtisku zákonným zástupcům.

 

 

 

 

 

v  Borovnici dne: 31.8.2015 Mgr.Kateřina Grygarová

Ředitelka MŠ Borovnice

Podpisy zaměstnanců: